Seiteninhalt

Basas legalas

Basas legalas

Relaschs federals

 

 

Tge èn geodatas da basa?

Geodatas che sa basan sin in decret legislativ da la confederaziun, d'in chantun u d'ina vischnanca.

 

Tge geodatas èn geodatas da basa?

La cunfinaziun da las geodatas da basa envers las autras geodatas vegn fatga cun agid da la relaziun giuridica. L'unitad da datas respectiva sto sa basar sin in decret legislativ da la confederaziun, d'in chantun u d'ina vischnanca (art. 3 al. 1 lit. c LGeo), q.v.d. i sto pudair vegnir fatg in connex objectivamain plausibel d'ina unitad da datas specifica cun in decret legislativ (lescha, ordinaziun). Savens è questa relaziun avant maun mo en moda implicita en ils decrets legislativs vertents, perquai ch'els descrivan mo en moda generala il champ d'incumbensas, al qual singulas unitads da geodatas da basa pon vegnir attribuidas. Geodatas da basa vegnan structuradas en il rom da la lescha da geoinfurmaziun tenor relaziun giuridica e plaun statal resp. tenor pussanza sur las datas.

 

Areguard la basa legala datti ils suandants geners da geodatas da basa:

 

geodatas da basa dal dretg federal sa basan sin la legislaziun federala; la pussanza sur las datas sa chatta tar la confederaziun, tar il chantun u tar la vischnanca.

 

geodatas da basa dal dretg chantunal sa basan sin in decret legislativ chantunal u sin dretg interchantunal; la pussanza sur las datas sa chatta tar il chantun u tar la vischnanca.