Seiteninhalt

Utilisaziun da WFS

Utilisaziun da WFS

Las suandantas infurmaziuns ed instrucziuns curtas èn destinadas a l'utilisaziun da WFS.

 

Tge è WFS?

WFS è l'abreviaziun da «web feature service», in servetsch da chartas che po vegnir utilisà sur l'internet. Sin il server vegn creada in'unitad da datas da vecturs che vegn tramessa al «client». Cunquai che mo l'extract giavischà vegn tramess al «client», pon vegnir utilisadas unitads da datas voluminusas.

 

Co pon ins utilisar WFS?

Per pudair utilisar WFS dovri in «client» da WFS u in program da SIG che sustegna layers da WFS. Il server da WFS trametta al «client» da WFS las datas che quel dumonda. Cun il «client» da WFS poi p.ex. vegnir definì, co che las datas duain vegnir messas a disposiziun. La moda e maniera da la communicaziun tranter il «client» ed il server è vegnida definida da l'associaziun internaziunala da las producentas e dals producents da softwares sco «open geospatial consortium» (OGC).

 

Tge è la differenza tranter WFS ed ina charta tematica interactiva?

Tar WFS vegnan visualisads – cun agid d'in program local ch'è cumpatibel cun WFS – in u plirs layers che tutgan tematicamain ensemen. Tar ina charta interactiva percunter vegn er il «client», ch'i dovra per visualisar la charta interactiva, mess a disposiziun sur l'internet.

 

Tge è la differenza tranter WMS e WFS?

Tar WMS furnescha il server in maletg da retagl per l'extract da la charta e per ils layers giavischads. Tar WFS è quai in'unitad da datas da vecturs.

 

Pon plirs WFS e WMS vegnir cumbinads in cun l'auter?

La pussaivladad da cumbinar libramain plirs layers è tranter auter in dals gronds avantatgs da WFS e da WMS.

 

Pertge na cuntegnan WFS per regla naginas geodatas da basa?

Las geodatas da basa èn savens datas da retagl e lur utilisaziun vegn restrenschida tras licenzas.

 

WFS da l'administraziun chantunala dal Grischun

Las adressas dals WFS da l'administraziun chantunala dal Grischun èn enumeradas en il catalog da geoservetschs.

 

Intgins exempels per «clients» da WFS:

Quantum GIS e ArcMap