Seiteninhalt

Utilisaziun da WMS

Utilisaziun da WMS

Las suandantas infurmaziuns ed instrucziuns curtas èn destinadas a l'utilisaziun da WMS.

 

Tge è WMS?

WMS è l'abreviaziun da «web map service», in servetsch da chartas che po vegnir utilisà sur l'internet. Sin il server vegn creada ina datoteca da maletgs che vegn tramessa al «client». Cunquai che mo l'extract giavischà vegn tramess al «client», pon vegnir utilisadas unitads da datas voluminusas.

 

Co pon ins utilisar WMS?

Per pudair utilisar WMS dovri in «client»da WMS u in program da SIG che sustegna layers da WMS. Il server da WMS trametta al «client» da WMS las datas che quel dumonda. La moda e maniera da la communicaziun tranter il «client» ed il server è vegnida definida da l'associaziun internaziunala da las producentas e dals producents da softwares sco «open geospatial consortium» (OGC).

 

Tge è la differenza tranter WMS ed ina charta tematica interactiva?

Tar WMS vegnan visualisads – cun agid d'in program local ch'è cumpatibel cun WMS – in u plirs layers che tutgan tematicamain ensemen. Tar ina charta interactiva percunter vegn er il «client», ch'i dovra per visualisar la charta interactiva, tramess sur l'internet al program da navigaziun (internet browser).

 

Pon plirs WMS vegnir cumbinads in cun l'auter?

La pussaivladad da cumbinar libramain plirs layers è tranter auter in dals gronds avantatgs da WMS.

 

Pertge na cuntegnan WMS per regla naginas geodatas da basa?

Cunquai che plirs WMS pon vegnir cumbinads in cun l'auter, n'èsi betg raschunaivel d'integrar tar mintga layer da WMS las datas da basa. Ultra d'in lung temp da chargia chaschunass quai er layers redundants en il «client» da WMS. Singuls products, sco p.ex. il plan da zonas, vegnan mess a disposiziun er sco WMS sco pachet entir inclusiv las datas da basa.

 

WMS da l'administraziun chantunala dal Grischun

Las adressas dals WMS da l'administraziun chantunala dal Grischun èn enumeradas en il catalog da geoservetschs.

 

Intgins exempels per «clients» da WMS:

Instrucziun curta per QGIS ArcMap